PTTK Poznań - logo

Oddział Poznański PTTK

im. Bernarda Chrzanowskiego


O Oddziale Poznańskim PTTK

Trochę historii
W 1873 roku w Galicji zawiązuje się Towarzystwo Tatrzańskie, później Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (PTT).

W 1906 roku w Kongresówce, czyli na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim, powstaje Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (PTK). W Wielkopolsce, znajdującej się pod zaborem pruskim, pod koniec XIX i w początkach XX wieku wyraźnie zwiększyło się zainteresowanie krajoznawstwem. Pojawiła się moda na wycieczkowanie, a docierające nad Wartę wydawnictwa krajoznawcze, a także echa działań TT i PTK, urabiają grunt pod powstanie organizacji łączącej ludzi zainteresowanych turystyką.

A trzeba pamiętać, że z Towarzystwem Tatrzańskim Wielkopolska związana była poprzez tak znakomite postacie jak Kazimierz Kantak, Wincenty Arnese, Stanisław Cegielski. Natomiast z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym wiązał nasz region Bernard Chrzanowski, członek - korespondent tego szacownego grona.

17 września 1913 roku Bernard Chrzanowski i Cyryl Ratajski z gronem przyjaciół powołują Towarzystwo Krajoznawcze w Poznaniu. Przewodnictwo obejmuje Bernard Chrzanowski. Niestety władze pruskie nie pozwalają na przymiotnik "Polskie".
Dopiero w grudniu 1919 roku następuje przemianowanie na Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, a pierwszym prezesem zostaje wybrany prof. Stanisław Pawłowski.


Główny cel ideowy Towarzystwa, najlepiej oddaje jego naczelna dewiza:

"Przez poznanie kraju do jego umiłowania, przez umiłowanie do czynów ofiarnych".

W statucie Towarzystwa czytamy: (...) celem Towarzystwa, jest zbieranie i szerzenie wiadomości krajoznawczych oraz gromadzenie zbiorów naukowych, organizowanie wycieczek, tworzenie oddziałów prowincjonalnych, urządzanie wystaw, opieka nad pomnikami historii i przyrody.Okres okupacji przerywa działalność Towarzystwa.
20 listopada 1945 roku Franciszek Jaśkowiak reaktywuje PTK w Poznaniu.
W 1951 roku zgodnie z deklaracją działaczy PTK i PTT następuje połączenie tych organizacji. Tradycje i zadania obu towarzystw kontynuuje Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

Oddział Poznański PTTK stara się wypełniać misję poznawania pięknej ziemi Wielkopolskiej, kontynuując tradycje Oddziału Poznańskiego PTK, nie zapominając o pozostałej części Polski.

15 czerwca 1972 roku Oddział Poznański przyjmuje imię Bernarda Chrzanowskiego - założyciela Towarzystwa Krajoznawczego.

3 marca 1974 roku odbywa się uroczystość wręczenia Sztandaru Oddziału Poznańskiego.

30 września 2006 roku, w setną rocznicę powstania PTK, na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu odbywa się osłonięcie Głazu Pamięci, poświęconego wielkopolskim prekursorom turystyki i krajoznawstwa.

W dniach 14-16 czerwca 2013 roku Oddział obchodzi 100 rocznicę działalności.

    - 14.06. w Wojnowicach, gdzie urodził się Bernard Chrzanowski, przy Szkole Podstawowej jego imienia odsłonięto Głaz Pamiątkowy;
    - 15.06. w Sali Lubrańskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza odbywa się uroczysta sesja popularno-naukowa poświęcona historii i współczesności krajoznawstwa.
    - 16.06. w Puszczy Zielonce odbywa się Zlot Turystów Oddziału Poznańskiego PTTK.

Z okazji 100-lecia Krajoznawstwa i Turystyki w Poznaniu zastał wybity medal pamiątkowy. Na awersie upamiętniono wybitnych działaczy: Bernarda Chrzanowskiego, Stanisława Pawłowskiego, Franciszka Jaśkowiakia, Mariana Chudego.

W chwili obecnej Oddział liczy około 600 turystów zrzeszonych w kilkunastu kołach i pięciu klubach.

W ramach Oddziału, działają komisje:

  - Piesza
  - Górska
  - Kolarska
  - Motorowa

Działają referaty weryfikacyjne odznak turystyki kwalifikowanej:

  - Odznaki Turystyki Pieszej
  - Górskiej Odznaki Turystycznej
  - Kolarskiej Odznaki Turystycznej
  - Turystycznej Odznaki Podwodnej
  - Odznaki Turystyki Motorowej
  - Kajakowej Odznaki Turystycznej

Zarząd Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński Oddziału Poznańskiego
Zarząd Oddziału

  - Jerzy Rogal - prezes
  - Lech Drożdżyński - wiceprezes
  - Stefan Żurek - wiceprezes
  - Marek Peta - skarbnik
  - Leszek Zagórski - sekretarz
  - Małgorzata Andrzejczak
  - Renata Dehr
  - Mariusz Kimmel
  - Henryk Kulinowski
  - Magdalena Lipińska
  - Janusz Rochowski

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

  - Stanisław Chwaliński - prezes
  - Maciej Michalik - wiceprezes
  - Jacek Zawiejski - sekretarz
  - Rafał Charczuk
  - Ireneusz Dolata
Biuro Oddziału Poznańskiego PTTK

Biuro oddziału

Biuro Oddziału mieści się na Stary Rynku 89/90 i czynne jest:

w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - w godzinach - 10:00 - 15:30
w środę - w godzinach - 10:00 - 18:00

Oddział Poznański PTTK
60-773 Poznań, Stary Rynek 89/90
tel: +48 61 852 37 56 tel/fax: +48 61 852 18 39
Za pracę Biura Oddziału odpowiada: pani Renata Dehr e-mail: oddzialpttk [@] bort.pl

W Biurze można uzyskać informacje o działalności programowej naszego Oddziału w tym:

  - o imprezach organizowanych przez koła i kluby
  - przyjmowaniu zapisów oraz wpłat na imprezy organizowane przez Oddział
  - Biuro obsługuje członków Towarzystwa - przyjmuje zapisy nowych członków, można tu też przedłużyć legitymacje członkowskie
  - przyjmuje do weryfikacji książeczki turystyki kwalifikowanej: OTP, GOT, KOT, TOP, MOT i przekazuje do weryfikacji do odpowiednich komisji oraz po zweryfikowaniu wydaje zainteresowanym
  - prowadzi sprzedaż książeczek i odznak turystyki kwalifikowanej

Ponieważ Oddział Poznański, jest Oddziałem powierniczym Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK (WKO), w naszym Biurze można uzyskać również informacje dotyczące WKO.Terminy oraz godziny pracy referatów weryfikacyjnych działających w Oddziale Poznańskim

Referat OTP - środy godz. 16:30 - 17:30
Referat GOT - wtorki godz. 17:00 - 18:00
Referat TOP - poniedziałki godz. 18:00 (spotkania klubowe PKP "Akwanauta")
Referat KOT - wtorki godz. 17:00 - 18:00


Koła i kluby Oddziału Poznańskiego PTTK

Jednym z ważniejszych, przejawów działalności turystycznej Oddziału Poznańskiego, są nasze kluby. Ich działalność objawia się różnymi formami, są to zebrania, szkolenia, prelekcje, wreszcie wszelkiego rodzaju imprezy wyjazdowe: rajdy, obozy, wycieczki - piesze, autokarowe, rowerowe, mieszane etc. etc... Turyści działający w ramach klubów w naszym Oddziale mają bardzo szerokie zainteresowania i nie sposób wszystkich zamknąć w jednorodnych ramach. Często zdarza się że wycieczkę pieszą czy rowerową organizują "górale", górską "piechurzy", a motorową lub motorowo-podwodną "akwanauci"!


Poznański Klub Podwodny PTTK AKWANAUTA


"Człowieku!
Zanurz się pod wodę.
Jeśli piękno, które ujrzysz,
nie wstrząśnie Tobą
- to nic ciekawego Cię już
w życiu nie spotka."


Słowa te - wypowiedziane przez jednego z pionierów badań oceanów dr Charles'a Williama Beebe'a, który to w 1933 roku w stalowej kuli zanurzył się na głębokość 923 m - są mottem pod jakim działa Poznański Klub Podwodny PTTK AKWANAUTA.
Klub powstał 24 września 1956 r. przy Poznańskim Oddziale PTTK, jako drugi tego typu w Polsce i pierwszy w Wielkopolsce.
Klub zorganizował w swojej historii setki wypraw nurkowych. Nurkowaliśmy już na wszystkich kontynentach (poza Australią) biorąc udział w różnych projektach badawczych, rekordach głębokości.
Klub AKWANAUTA był prekursorem archeologii pod wodnej w Polsce. Odkryliśmy i wydobyliśmy na Ostrowie Lednickim łódź dębową "jednodrewkę" (wówczas jedyny taki egzemplarz w Polsce i Europie ¦rodkowej) oraz wiele oszczepów, hełmów i ceramiki - dając naukowcom ostateczne dowody na prapolskość tych ziem.
Do dnia dzisiejszego wyszkoliliśmy w klubie około 1000 płetwonurków i kilkudziesięciu instruktorów tego pięknego sportu. Oprócz szkolenia klub zajmuje się również szeroko pojętą turystyką łącząc zwiedzanie świata podwodnego z poznawaniem innych kultur, krajobrazów i zabytków.

Spotykamy się w każdy poniedziałek w siedzibie na ul. Stary Rynek 90 o godz. 18:00. W okresie od października do maja doszkalamy się regularnie na basenie Term Maltańskich, a w miesiącach czerwiec - wrzesień w naszej letniej bazie w Giewartowie nad jeziorem Powidzkim.

Więcej informacji o klubie znajdziesz na stronie: http://www.akwanauta.com.pl/o-nas/
Telefon kontaktowy: 504 107 107

ZAPRASZAMY MIŁO¦NIKÓW NURKOWANIA


Poznański Klub Motorowy PTTK


Poznański Klub Motorowy działający przy Oddziale Poznańskim PTTK powstał 29 września 1961 roku. Jest jednym z najdłużej działających klubów motorowych w kraju.

Klub zgodnie ze statutem opiera swą działalność na społecznej pracy członków.
Nadrzędnym celem działania Klubu klubu jest rozwijanie zainteresowań turystyką i krajoznawstwem w wydaniu motorowym, krzewienie umiejętności turystycznych, wiedzy o ochronie naturalnego środowiska człowieka oraz aktywne uczestnictwo w ochronie dóbr kultury.
Klub organizuje i propaguje imprezy turystyki motorowej, a oferta imprez skierowana jest do turystów w każdym wieku, również z rodzinami. Współorganizuje szkolenia na uprawnienia Przodownika Turystyki Motorowej. Ułatwia zdobywanie umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Prowadząc szkolenia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i zasad nawigacji stosowanych w turystyce motorowej, ułatwia swoim członkom starty w kwalifikowanych imprezach turystycznych.

Na początku swojej działalności Klub klub zrzeszał głównie posiadaczy motocykli (samochód był wówczas obiektem marzeń). I tak w sztandarowej imprezie – Otwarciu Sezonu Motorowego - brało udział ponad 150 motocykli. W miarę upływu lat zmieniały się proporcje między motocyklami a samochodami na korzyść tych ostatnich.

W okresie 55 lat swego istnienia klub zorganizował przeszło 600 imprez motorowych. Były to imprezy wydarzenia o różnym zasięgu i randze - od rajdów klubowych, rund Mistrzostw Polski po imprezy centralne. Członkowie Klubu klubu uczestniczą ponadto w wielu imprezach organizowanych przez pokrewne organizacje turystyki motorowej.

Bieżące informacje na: http://pkm-przemyslaw.pl
kontakt: tel. 797 196 532, pkm.przemyslaw@op.pl


Klub Górski GRAŃ


Klub Górski GRAŃ powstał 30 stycznia 1970 roku przy Oddziale Poznańskim PTTK.
Klub organizuje kilku i kilkunastodniowe wycieczki górskie w Polsce i na świecie.
W ciągu minionych lat byliśmy w Alpach, Andach, Himalajach, Kaukazie, Pirenejach, Dolomitach, górach Bułgarii, Rumunii i Słowacji. Osobny rozdział to Tatry.

Uczestniczymy w Ogólnopolskich Zlotach Klubów Górskich. Działamy w Wielkopolskim Porozumieniu Klubów Górskich. Mamy w swoich szeregach Przodowników Turystyki Górskiej z uprawnienia-mi na wszystkie grupy górskie. Zdobywamy górskie odznaki turystyczne.

Aby utrzymać przez cały rok dobrą kondycję fizyczną organizujemy wycieczki nizinne, nie tylko po bliskiej sercu Wielkopolsce. Są to wycieczki piesze, rowerowe, spływy kajakowe i rajdy.

Po tylu latach działalności są wśród nas również seniorzy pamiętający pierwsze lata klubu i wspierający nas swoim bezcennym doświadczeniem. Łączą nas górskie zainteresowania, pasja zdobywania gór oraz wiedza o nich.

W czasie wspólnego poznawania górskich ścieżek zawieramy trwałe przyjaźnie oparte o wspólnotę zainteresowań, celów i doznań. Cieszymy się obecnością wśród ludzi podobnie czujących i postrzegających ten cudowny górski świat.

Otwarte spotkania klubowe z prelekcjami odbywa-ją się w pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18.00 w Klubie „KRˇG” przy ul. Dmowskiego, a kameralne "spotkania przy kawie" z zdjęciami z wypraw lub z filmami o tematyce górskiej, w drugą środę miesiąca w lokalu klubowym na os. Przyjaźni 5d.

Informacje na stronie: www.poznan.pttk.pl/gran
Kontakt: 608 880 443, staszko4810@wp.pl

ZAPRASZAMY KOCHAJˇCYCH GÓRY


Klub Krajoznawstwa i Turystyki Pieszej "Piechur"


Klub Krajoznawstwa i Turystyki Pieszej PIECHUR powstał w maju 1998 roku, jako jednostka organizacyjna Oddziału Poznańskiego PTTK. Jego założycielem i prezesem jest kolega Jerzy Rogal. Liczy ponad 90 członków.

Klub organizuje comiesięczne jednodniowe wycieczki autokarowo piesze po Wielkopolsce ze szczególnym uwzględnieniem parków krajobrazowych Wielkopolski, a także wielodniowe wycieczki objazdowe. Nie ma już zakątku kraju w którym piechurzy by nie byli. Nie sposób wszystkie imprezy wymienić. Te które utkwiły nam najbardziej w pamięci to: Nieznany Górny ¦ląsk, Egzotyczna Polska, Warmia - Mazury: Piękno Natury, Wzdłuż Wybrzeża Bałtyku, Wëlëcenk na Kaszebe, ¦ladami Tajemnicy Twierdzy Szyfrów, Kurpie - Podlasie, Muzea Warszawy, Łikęt w Tótrznie.

Również odbywały się wycieczki poza granice kraju. Tematy tych imprez to: Zamki Czesko-Morawskie, Słowacki Raj, Nad Pięknym Modrym Dunajem, Kaliningrad - Litwa - Łotwa - Estonia - Helsinki - Petersburg, Czeski Raj - Praha, Saska Szwajcaria, ¦ladami Trylogii: Lwów - Podole, Ob(d)jazdowa Chorwacja, Dookoła Rumunii.

O bardzo aktywnym działaniu klubu świadczy ilość odbytych do tej pory imprez: ponad 140 wycieczek jednodniowych i 70 wielodniowych.

Spotkania klubowe odbywają się w trzeci wtorek miesiąca o godz. 18.00 w Osiedlowym Klubie KRˇG na Łazarzu, a kameralne „spotkania przy kawie” w pierwszy czwartek miesiąca w lokalu klubowym na Osiedlu Przyjaźni 5d.

Informacje na stronie: www poznan.pttk.pl/piechur
Kontakt: 605 474 317, klub-piechur@o2.pl

WĘDRÓJ I POZNAWAJ Z NAMI


Klub Turystyki Rowerowej SIGMA


Klub Turystyki Rowerowej SIGMA został założony w maju 2002 roku i działa przy Oddziale Poznańskim PTTK.
Celem klubu jest propagowanie turystyki rowerowej oraz aktywnych form wypoczynku i zdrowego stylu życia wśród członków jak i społeczności regionu.

Członkowie klubu uczestniczyli w wielu wyprawach, podczas których zwiedzili prawie cały kraj, jechali od źródeł Wisły do jej ujścia, byli na Warmii i Mazurach oraz polach Grunwaldu, Roztoczu, Jurze Krakowsko - Częstochowskiej, Mazowszu, Podlasiu i Kaszubach. W trakcie tych wypraw zdobyto wiele odznak krajoznawczych i turystycznych.

Klubowicze brali udział również w wyprawach i zlotach zagranicznych (Belgia, Niemcy, Czechy, Hiszpania, Portugalia, Słowacja, Krym).

Klub jest organizatorem dwóch ogólnopolskich zlotów: „Wiosny z Koziołkami” i „Rowerem przez Parki Krajobrazowe Wielkopolski”. Obie te kilkudniowe imprezy gromadzą rokrocznie około 250 turystów z wielu stron naszego kraju.

Ponadto organizujemy trzy imprezy jednodniowe ogólnodostępne. Są to: „Rajd Szlakiem Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka”, „Jesień Kolarska im. Marii Mann”, które gromadzą po około stu uczestników, oraz wiosenny „Rajd do ¦nieżycowego Jaru”. Organizujemy też ogólnodostępne wycieczki rowerowe jednodniowe po naj-ciekawszych okolicach Poznania.

Zebrania klubowe odbywają się w drugi czwartek miesiąca o godz. 16.00. w siedzibie Oddziału Poznańskiego PTTK na Starym Rynku 90.

Bieżące informacje na: www.ktrsigma.com.pl
kontakt: tel. 602 463 586, rysrur@wp.pl

MASZ ROWER, PRZYJED¬ DO NAS


Koło Przewodników PTTK im. Marcellego Mottego


Koło Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego przy Oddziale Poznańskim powstało 18 sierpnia 1951 roku. Koło zrzesza przewodników turystycznych z uprawnieniami miejskimi i terenowymi.

Oferuje szeroki wachlarz usług przewodnickich, dysponując fachową kadrą wykwalifikowanych przewodników turystycznych, oraz instruktorów przewodnictwa. Proponuje bogaty i atrakcyjny program zwiedzania Poznania i Wielkopolski. Gwarantuje wysoką jakość obsługi przewodnickiej w językach: angielskim, niemieckim, francuskim,hiszpańskim, włoskim, rosyjskim, czeskim, rumuńskim, i szwedzkim.

Opracowujemy, oprócz tradycyjnie proponowanych tras, nowe programy turystyczne, zgodnie z życzeniem szkół, instytucji i stowarzyszeń. Organizujemy kursy dla chętnych zostania osób chcących zostać przewodnikami po Poznaniu i Wielkopolsce.
Chętnie pomożemy w znalezieniu pilota na trasy często obsługiwane przez nas: na Ziemię Lubuską, do Berlina, Drezna, Poczdamu czy w inne regiony polsko-niemieckiego pogranicza.

Koło czynnie włącza się w życie miasta, organizując przy wsparciu Urzędu Miasta Poznania cieszące się ogromną popularnością „Przechadzki po mieście”.
W Festynie Farnym „Warkocz Magdaleny” koło bierze na siebiesiebie zajmuje się oprowadzaniem po zakątkach tej świątyni.
Od 2000 roku członkowie koła kwestują przy Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków.

Informacje na stronie: http://www.przewodnicy-pttk.org/index.html
Kontakt: mottur@op.pl

Z NAMI POZNASZ POZNAŃ


Koło Zakładowe nr 86 im. Stanisława Staszica przy Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu


Koło zrzesza nie tylko pracowników administracji, jest również otwarte dla wszystkich miłośników wędrówek. Należy do weteranów turystyki, w 2002 r. obchodzili hucznie 40-lecie działalności. Dawniej wyruszali na dalsze wyprawy. Obecnie specjalizują się w jednodniowych wycieczkach po Wielkopolsce, interesują ich nieznakowane trasy, odkrywają ciekawe miejsca, zabytki, dziwy przyrody, muzea. Wędrówki odbywają się w soboty niezależnie od aury, ale zawsze w pogodnej atmosferze.

Kontakt z Kołem 86: pttk86@poczta.onet.pl
Więcej o Kole 86 można dowiedzieć się na stronie : http://pttk86.republika.pl


Imprezy oddziałowe i naszych przyjaciół

WYCIECZKI NIEDZIELNE


Zapraszamy wkrótce :)